fbpx
Nowa, odświeżona strona Fitnezji!

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO FITNEZJA

§1

Definicje:

Regulamin:

niniejszy Regulamin świadczenia usług przez Agnieszka Szrobarczyk AIM w Serwisie www.fitnezja.fit

Fitnezja – Catering Dietetyczny Agnieszka Szrobarczyk AIM z siedzibą przy ul. Stefana Rogozińskiego 35, 44-105 Gliwice.

Usługi:

Przygotowanie i dostarczanie przez Fitnezja – Catering Dietetyczny za pośrednictwem serwisu www.fitnezja.fit zestawów posiłków w ramach tzw. cateringu dietetycznego.

Klient

pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług świadczonych przez Fitnezja – Catering Dietetyczny oraz spełnia wymagania określone Regulaminem.

Umowa

umowa o świadczenie usług lub umowa sprzedaży produktów zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Fitnezja – Catering Dietetyczny a Klientem, o treści ustalonej Regulaminem.

Serwis www.fitnezja.fit

strona internetowa umieszczona pod adresem: www.fitnezja.fit, właścicielem, której jest Agnieszka Szrobarczyk AIM, przy wykorzystaniu, której Agnieszka Szrobarczyk AIM świadczy Użytkownikom Usługi.

§2

Postanowienia ogólne:

1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem i administratorem Serwisu www.fitnezja.fit jest Agnieszka Szrobarczyk AIM.

3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy, jaką składający zamówienie zawiera z Agnieszka Szrobarczyk AIM.

4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez firmę Agnieszka Szrobarczyk AIM wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Tarnowskie Góry pod NIP 6452549816, REGON 366305629, zwany dalej Fitnezja – Catering Dietetyczny.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

6. Fitnezja – Catering Dietetyczny zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany stają się wiążące w momencie publikacji Regulaminu na stronie internetowej www.fitnezja.fit

§3

Usługi:

1. Firma Fitnezja – Catering Dietetyczny poprzez serwis www.fitnezja.fit w ramach swojej działalności oferuje przygotowywanie i dostarczanie na miejsce wskazane przez Klienta zestawów posiłków w ramach tzw. cateringu dietetycznego.

2. Usługi realizowane są wyłącznie w miejscowościach podanych w serwisie www.fitnezja.fit, Firma zastrzega sobie prawo do zmian na liście miejscowości.

3. Usługi realizowane są 6 dni w tygodniu, od niedzieli do soboty.

4. Przedmiotem zamówienia jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta,

jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):

a) Dieta Sport (2500kcal lub 3000kcal lub 4500kcal) – 5 posiłków dziennie

b) Dieta Slim (1000kcal lub 1300kcal lub 1500kcal lub 1800kcal) – 5 posiłków

dziennie

c) Dieta Fit Active (2000kcal lub 2300kcal lub 2500kcal) – 5 posiłków

dziennie

d) Dieta No Gluten (1000kcal lub 1300kcal lub 1500kcal lub 1800kcal lub 2000kcal lub 2300kcal lub 2500kcal) – 5 posiłków

dziennie

e) Dieta Wege (1000kcal lub 1300kcal lub 1500kcal lub 1800kcal lub 2000kcal lub 2300kcal lub 2500kcal) – 5 posiłków

dziennie

f) Dieta Wege + Fish (1000kcal lub 1300kcal lub 1500kcal lub 1800kcal lub 2000kcal lub 2300kcal lub 2500kcal) – 5 posiłków dziennie

g) Dieta Office (1500kcal) – 3 posiłki dziennie

h) Dieta Post Warzywno-Owocowy (800kcal) – 5 posiłków dziennie

i) Dieta Samurai (1500kcal lub 1800kcal lub 2000kcal lub 2300kcal lub 2500kcal lub 3000kcal) – 5 posiłków dziennie

5. Menu znajdujące się na stronie internetowej www.fitnezja.fit/menu jest przykładowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu.

6. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o rodzaju posiłku wraz z warunkami

przechowywania, wchodzącymi w skład Zestawu posiłków w opakowaniu zbiorczym – torba

papierowa z logo Fitnezja – Catering Dietetyczny wraz z danymi Klienta takimi jak imię i nazwisko oraz adres i godzina dostawy oraz z rodzajem diety.

7. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Fitnezja – Catering Dietetyczny („Cennik”), dostępnym pod adresem www.fitnezja.fit (zakładka „cennik”).

§4

Zamówienie:

1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w serwisie www.fitnezja.fit przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług (Klient).

2. Zamówienie Usług serwisu www.fitnezja.fit następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia zawierającego trzy etapy:

a. prawidłowe wypełnienie formularza zamówień

b. wybór jednego Zestawu

c. dokonanie płatności.

Potwierdzenie złożenia zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na zawarcie Umowy. Umowa zostaje zawarta tylko w wypadku spełnienia wszystkich etapów oraz poprawnego zaksięgowania się wpłaty na koncie lub subkoncie platformy płatniczej tpay.com Agnieszka Szrobarczyk AIM.

3. W celu zamówienia Usług, w formularzu rejestracyjnym Klient zobowiązany jest

do podania poniższych danych niezbędnych realizacji zamówienia:

a. Dane adresowe

b. Dane dostawy

4. Poza informacjami wymienionymi w punkcie powyżej, Klient zobowiązany jest poinformować Fitnezja – Catering Dietetyczny o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety.

W szczególności dotyczy to:

1. chorób istniejących lub przebytych,

2. alergii pokarmowych,

3. cukrzycy,

4. nadciśnienia tętniczego,

5. nietolerancji laktozy,

6. zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników

odżywczych lub witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w

organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie,

7. w przypadku kobiet informacji o ciąży lub karmieniu piersią Fitnezja – Catering Dietetyczny

nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania Zestawów w przypadku zatajenia przez

klienta informacji wymienionych w punkcie 4.

W przypadku wątpliwości związanych ze stanem zdrowia, zażywanymi lekami lub przebytym

leczeniem Klient powinien przed złożeniem zamówienia skonsultować się z lekarzem. Przyjęcie Zamówienia nie jest równoznaczne z udzieleniem przez Fitnezja – Catering Dietetyczny zapewnienia, że świadczone przez Fitnezja – Catering Dietetyczny Usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Klienta.

5. Przedmiotowe dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także polityką prywatności oraz przepisami RODO serwisu www.fitnezja.fit.

Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):

Poprzez odpowiedni formularz zamówień, dostępny pod adresem www.fitnezja.fit dostępnym przez 24h na dobę. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje. Zamówienia złożone i opłacone w dzień roboczy do godziny 10:00 będą realizowane od następnego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone i opłacone w dzień roboczy po godzinie 10:00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie do godziny 10:00 dnia poprzedzającego dostawę potwierdzenia płatności na adres e-mailowy. Godzina 10:00 w wyżej wymienionym punkcie jest terminem niepodważalnym i nieprzekraczalnym.

W przypadku nieprzestrzegania pkt. 5 Klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.

Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.

§5

Płatności:

1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie do godziny 10:00 na 1 dzień roboczy przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:

a. przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy

b. za pośrednictwem udostępnionego przez Fitnezja – Catering Dietetyczny na swojej stronie

internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line).

2. Za dzień płatności uważany jest:

a. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie

b. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej: dzień otrzymania przez Fitnezja – Catering Dietetyczny potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej.

3. Fitnezja – Catering Dietetyczny uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji drogą telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z

tego uprawnienia przez Fitnezja – Catering Dietetyczny za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Fitnezja – Catering Dietetyczny) kwotą należności.

§6

Dostawa:

1. Dostawy Zestawów są realizowane od niedzieli do soboty, od godzin wieczornych dnia poprzedzającego do godzin wczesnoporannych w dniu dostawy Zestawów, najpóźniej w wybranej przez Klienta godzinie dostaw podczas składania Zamówienia, w przypadku weekendów Zestawy dostarczane są od godzin wieczornych dnia poprzedzającego do godzin wczesnoporannych w dniu dostawy Zestawów od razu na dwa dni, na sobotę i niedzielę.

2. Fitnezja nie realizuje dostaw Zestawów w niedziele, w godzinach porannych.

3. Dostawy mogą odbywać się w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Fitnezja może planować dostawy w innym systemie, niż standardowo, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.

4. Dostawy realizowane są wyłącznie w miejscowościach podanych w serwisie www.fitnezja.fit. Firma zastrzega sobie prawo do zmian na liście miejscowości.

5. Klient ma możliwość podania preferowanych/opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia Zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez Klienta, zachowując granicę godziny 8:00 jako najpóźniejszej godziny dostawy w przypadku, gdy godziny podane przez Klienta utrudniają lub uniemożliwiają dostawy innych Zestawów. Z tego tytułu nie przysługuje Klientowi prawo do reklamacji, odszkodowania, rekompensaty lub zwrotu należności.

6. Fitnezja na życzenie Klienta poinformuje Klienta poprzez SMS lub połączenie głosowe o pozostawieniu Zamówienia pod wybranym przez Klienta adresem dostawy. Po otrzymaniu SMSa lub połączenia głosowego odpowiedzialność za Zamówienie przechodzi na Klienta, który zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru Zamówienia.

7. Na specjalne życzenie Klienta Zamówienie może być dostarczone do rąk własnych Klienta pod warunkiem, iż nie utrudnia to doręczania innych Zamówień. Z tego tytułu nie przysługuje Klientowi prawo do reklamacji, odszkodowania, rekompensaty lub zwrotu należności. Informację taką należy zamieścić podczas składania Zamówienia.

8. Fitnezja nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie Zamówienia przez Klienta w miejscu podanym podczas składania Zamówienia. W takim przypadku Klient nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.

9. Fitnezja w przypadku niedostarczenia Zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się do dostarczenia Zestawu w alternatywne miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta, Fitnezja zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia Usługi o jeden dzień.

10. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i niewynikających z winy firmy Fitnezja (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie posiłków, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

§7

Zmiany, anulowanie Zamówienia:

1. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania Usługi. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, wariantu diety, kaloryczności diety lub rezygnacji.

2. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z

tytuły zmiany.

3. W przypadku zmiany wariantu diety lub kaloryczności oraz rezygnacji Klient zobowiązany jest do poinformowania serwisu www.fitnezja.fit drogą e-mailową pod adresem catering@fitnezja.fit do godziny 10:00 dwa dni przed zaistnieniem zmiany. W celu zmiany miejsca i godziny dostawy Klient zobowiązany jest do poinformowania serwisu www.fitnezja.fit najpóźniej na dzień roboczy przed datą dostawy do godziny 10:00.

4. W przypadku, gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do

pierwotnego zamówienia, a „nadpłata” jest co najmniej wysokości kosztów 1 dnia diety, na którą Klient zmienił dotychczasowe Zamówienie ma on możliwość wybrania dodatkowego dnia diety w ramach „nadpłaty”. W przypadku, gdy „nadpłata” jest mniejsza niż wysokość kosztów 1 dnia diety, na którą Klient zmienił dotychczasowe Zamówienie wówczas nie przysługuje prawo kompensaty powstałej „nadpłaty”.

5. Zawieszenie abonamentu – istnieje możliwość czasowego zawieszenia Usługi. Klient zobowiązany jest poinformować Fitnezja – Catering Dietetyczny o chęci zawieszenia Usługi drogą e-mailową pod adresem catering@fitnezja.fit do godziny 10:00 dwa dni przed zaistnieniem zmiany. Należy podać konkretną datę, w której Usługa ma zostać wznowiona. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 20 dni od daty anulacji.

6. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Fitnezja – Catering Dietetyczny) Klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych (1 dzień).

7. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godziny 10:00 dnia poprzedzającego dostawę.

§8

Reklamacje:

1. W przypadku zastrzeżeń, co do jakości świadczonych usług Klient ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: catering@fitnezja.fit lub pisemnie na adres siedziby Fitnezja – Catering Dietetyczny.

2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od ujawnienia się zastrzeżeń.

3. Składając zamówienie Klient zawiera z firmą Fitnezja – Catering Dietetyczny umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fitnezja – Catering Dietetyczny.

4. Fitnezja – Catering Dietetyczny zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni roboczych i poinformowanie Klienta o decyzji drogą e-mailową.